Bridge Impact Webinar (Polish Language)


Webinar – uderzenie w element mostów (Język Polski)

Event Status: Finished

Status: Nierozpoczęte

 

Date and Time:

Data i godzina:

Wednesday, March 30, 2022 11:00 am

Eastern Daylight Time (New York, GMT-04:00)

Środa, 30 marca 2022 r. godz. 11:00

Czas letni wschodni (Nowy Jork, GMT-04:00)

Wednesday, March 30, 2022 4:00 pm

Europe Time (Paris, GMT+01:00)

Środa, 30 marca 2022 r. godz. 16:00

Czas europejski (Paryż, GMT+01:00)

 

Duration: 30 minutes

Czas trwania: 30 minut

 

Description:

Opis:

In this webinar we will present a case study of an impact on a bridge superstructure. The FEM simulation will be focus on a precast prestressed concrete beam that forms part of a bridge. The equivalent impact loads and structure verification will be performed according to Eurocode requirements.

Podczas tego webinarium przedstawimy studium przypadku uderzenia w konstrukcję nośną mostu. Symulacja MES skupi się na prefabrykowanej belce strunobetonowej stanowiącej część mostu. Przyjęte równoważne obciążenie od uderzenia oraz weryfikacja konstrukcji zostaną przeprowadzone wg wymagań Eurokodu.

 

The case study will be presented in two levels:

 • Static linear analysis for the shell model with equivalent static impact force.
 • Static nonlinear analysis including nonlinear concrete material model for the solid mode

Studium przypadku zostanie przedstawione na dwóch poziomach:

 • statyczna analiza liniowa dla modelu powłokowego obciążonego równoważną siłą statyczną od uderzenia,
 • statyczna analiza nieliniowa z uwzględnieniem nieliniowego modelu materiału betonowego dla modelu bryłowego.

 

The simulations are performed with CivilFEM powered by Marc, high-end general-purpose finite element software for civil, structural and geotechnical engineering, that combines concrete and steel structure Code Checking and Design with advanced nonlinear analysis.

Symulacje przeprowadzono przy użyciu CivilFEM powered by Marc, wysokiej klasy oprogramowania MES ogólnego przeznaczenia dla inżynierii lądowej, strukturalnej i geotechnicznej, które łączy sprawdzanie i projektowanie konstrukcji betonowych oraz stalowych wg różnych norm z zaawansowaną analizą nieliniową.

 

Nonlinear Concrete material model considers time depending material properties, cracking and post-cracking behavior: hardening, softening and residual stiffness, crushing, creep and shrinkage nonlinear steel reinforcement and bond-slippage between concrete and reinforcing steel and thermal-structural couple analysis for early age concrete (maturing heat), fire or ambient temperature variation.

Nieliniowy model materiałowy betonu uwzględnia zależne od czasu właściwości materiału, pękanie i zachowanie po pęknięciu: wzmocnienie, osłabienie i sztywność resztkową, miażdżenia, pełzanie i skurcz, nieliniowe zachowanie zbrojenia stalowego, przyczepność między betonem a stalą zbrojeniową oraz analizę sprzężeń termiczno-konstrukcyjnych dla betonu w okresie wczesnego dojrzewania (ciepło dojrzewania), pożaru lub zmian temperatury otoczenia.

 

The webinar will be conducted in Polish by Marek Hanaczowski, M.Sc., bridge designer and official CivilFEM distributor in Poland.

Webinarium będzie prowadzone w języku polskim przez mgr inż. Marka Hanaczowskiego, projektanta mostów i oficjalnego dystrybutora CivilFEM w Polsce.

 

Who Should Attend?

 • Civil and Structural engineers.
 • Geotechnical engineers.
 • Bridge engineers.
 • FEA specialist.

Kto powinien wziąć udział?

 • Inżynierowie budowlani i konstrukcyjni.
 • Inżynierowie geotechnicy.
 • Inżynierowie mostowi.
 • Specjaliści MES.
Share This